عملکردها


Schuko Socket outlet

زنگ اخبار

شبکه

مکانیزم تکپل

مکانیزم دوپل

دیمر

مکانیزم VGA

مکانیزم آنتن

مکانیزم سنسور حضور

مکانیزم تلفن

Hotel Solution


مکانیزم ها


 

رویه ها


 

کادر ها


مکانیزم یک پل
مکانیزم دو پل
مکانیزم چراغدار
مکانیزم شاسی
مکانیزم کلید صلیبی
مکانیزم کلید تبدیل
مکانیزم دیمر
مکانیزم پریز برق
مکانیزم آنتن و ماهواره
مکانیزم شبکه
مکانیزم تلفن
مکانیزم بیزر
مکانیزم بلندگو
مکانیزم چشمی
مکانیزم های هتل

  رویه یک پل
رویه دو پل
رویه چراغدار
رویه شاسی
رویه کلید صلیبی
رویه کلید تبدیل
رویه دیمر
رویه پریز
رویه آنتن و ماهواره
رویه شبکه
رویه تلفن
رویه بیزر
رویه بلندگو
رویه چشمی
رویه های هتل
  کادر یک خانه
کادر دو خانه
کادر سه خانه
کادر چهار خانه